• RZECZNIK PRAW UCZNIA

    • RZECZNICY PRAW UCZNIA w SP 356:

     klasy 7-8 (p. Paweł Cegiełko)

     klasy 4-6 (p. Iwona Kargulewicz)

     Rzecznik Praw Ucznia to nauczyciel, którego rola polega na kontroli przestrzegania praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel oraz nauczyciel-uczeń. Jest osobą ułatwiającą podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym.


     W RAMACH SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO powołano rzecznika praw ze strony uczniów. Została nim Amelia Leszczyńska z klasy 7a. Na długich przerwach (poniedziałki i czwartki o godzinie 12:35) w sali 105A będzie dyżurować w celu zebrania informacji o zaistniałych problemach. W bezpośredniej rozmowie najłatwiej jest wszystko wyjaśnić, dlatego też zgłoszone sprawy będą trafiały do rzecznika nauczyciela i będzie on umawiał się na spokojną rozmowę w dogodnym dla obu stron czasie.

     W jakich sytuacjach należy zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia?

     Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Uczeń może zwrócić się do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w prawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu - grupy uczniów, nawet całej klasy.

     Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów - może zgłosić się do Rzecznika.

     Jaki jest tryb postępowania w sytuacjach problemowych?

     Jeżeli wychowawca klasy nie interweniuje w zgłoszonej sprawie lub jego starania nie są skuteczne, uczeń może poprosić o pomoc Rzecznika Praw Ucznia, który, po dokładnym zapoznaniu się z problemem i opiniami zainteresowanych stron, będzie dążył do rozwiązania problemowej sytuacji. Rzecznik będzie pełnił funkcję mediacyjną między stronami w konflikcie, a spory będą rozwiązywane na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania. W przypadku braku rozstrzygnięcia kwestii spornej decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły.

     O czym jeszcze uczeń powinien wiedzieć?

     Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika stanowią tajemnicę służbową.

     Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

     Zadania i rola Rzecznika Praw Ucznia w szkole:

     Pomoc całej społeczności uczniowskiej w rozwiązywaniu problemów i wyjaśnianiu wszelkich niejasności dotyczących Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego Szkoły
     Reprezentowanie interesów uczniów przed Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną
     Świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i szanować prawa innych).

     Zadania dodatkowe w ramach współpracy z organami szkoły:

     Rzecznik Praw Ucznia w ramach współpracy z Samorządem Uczniowskim mogą zadecydować o organizacji kilkudniowej wycieczki, krajowej lub zagranicznej, dedykowanej uczniom klas ósmych. Wycieczka stanowi nagrodę dla wszystkich ósmoklasistów, którzy osiągnęli wyróżniające wyniki w nauce oraz co najmniej wzorowe lub bardzo dobre oceny zachowania. Rodzaj i charakter atrakcji w ramach nagrody jest ustalany co roku. Wyjazd, w szczególności zagraniczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlega oficjalnemu zgłoszeniu do organu prowadzącego oraz organu nadzoru pedagogicznego. Wymaga zgody opiekunów oraz przestrzegania regulaminu przez uczestników. Szczegóły wydarzenia organizowanego w ramach nagrody są przedstawiane rodzicom/opiekunom podczas zebrań/spotkań na początku każdego roku szkolnego. Z uwagi na względy organizacyjne wydarzenie nie ma charakteru obligatoryjnego, jest fakultatywną formą atrakcji dedykowaną zgodnie z założeniami uczniom klas ósmych, wyróżnianjącym się osiąganymi wynikami w nauce i zachowaniu, kończących edukację w szkole podstawowej.

     Sposoby działania Rzecznika:
     Załatwianie indywidualnych spraw,
     Udzielanie porad uczniom, rodzicom, nauczycielom,
     Współpraca z pedagogiem szkolnym i psychologiem szkolnym,
     Wspólne wypracowywanie właściwych rozwiązań z Dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną
      

     Uprawnienia Rzecznika:
     Rzecznik Praw Ucznia nie zastępuje wychowawcy klasy
     Rzecznik ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów
     Rzecznik działa według ustalonego trybu postępowania
     Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron
     Rzecznik Praw Ucznia:

     To nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską.

     To osoba, do której możesz się zwrócić w każdej problematycznej sprawie i poprosić o pomoc.
     Udostępni Ci regulaminy szkolne, pomoże je zinterpretować.
     Jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.
     Zachowuje dyskrecję!

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie
   • Sekretariat do spraw uczniów:
    22 675-25-94 w. 13
    poniedziałek, wtorek. : 8.00 - 16.00
    środa: 12.00 - 16.00
    czwartek, piątek: 8.00 - 16.00

    Sekretariat Dyrektora:
    22 675-25-94 w. 16
    poniedziałek : 8.00 - 16.00
    wtorek: 12.00 - 16.00
    środa - piątek: 8.00 - 16.00
   • ul. Głębocka 66
    03-287 Warszawa
    Poland