• Lato w Mieście

   • Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 2023

    Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 2023

    Od 16 maja 2023 r. od godziny 16.00 rozpoczynają się zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście”. Tak, jak co roku, w okresie ferii letnich, warszawscy uczniowie/uczennice oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz ofertę zajęć: sportowych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Status uczennicy/ucznia przysługuje osobom pobierającym naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w okresie od 1 września do 31 sierpnia (oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej). Do wzięcia udziału w Akcji zapraszamy również dzieci z Ukrainy, na takich samych zasadach jak dzieci warszawskie.

    Miasto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców nie podwyższyło w tym roku opłaty dziennej pomimo wysokiej inflacji oraz wzrostu cen produktów żywieniowych, energii i transportu chcąc nadal zapewnić wysoki standard opieki oraz wyżywienia dla wszystkich uczestników. W tym roku wszystkich uczestników obowiązuje jednakowa stawka 50 zł dziennie, jednak w zmienionym podziale: 20 zł opłata za wyżywienie oraz 30 zł opłata za opiekę.

    Jak się zapisać?

    Zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2023, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 16 maja 2023 r. od godziny 16:00 i potrwają do 28 maja 2023 r. do godz. 24:00 – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.

    Publikacja oferty placówek organizujących Akcję w elektronicznym systemie zgłoszeń nastąpi 16 maja 2023 r. o godz. 16.00.

    Rodzice dzieci rejestrują się na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych oraz ostatniego tygodnia ferii letnich).

    Wszystkie informacje dotyczące Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2023 będą publikowane na bieżąco na stronie warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl 

     

     

    Zasady postępowania rekrutacyjnego

    do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2023

     

    Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” zwanej dalej Akcją, organizowany w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych zwanych dalej FPE w roku szkolnym 2022/2023 prowadzony jest zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.      z 2022 r. poz. 2230) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

    Nabór dzieci i młodzieży do Akcji jest prowadzony na podstawie zarządzenia nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima            w Mieście”.

     

    1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania                         w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023 do Akcji, organizowanej w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (zwanych dalej FPE) prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
    2. Status ucznia przysługuje osobom pobierającym naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w okresie od 1 września do 31 sierpnia, oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej.
    3. Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest na stronach internetowych dzielnic oraz szkół będących organizatorem FPE, a także w elektronicznym systemie pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl
    4.   Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zapisują dziecko na tygodniowe turnusy feryjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 26 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. (z wyjątkiem ósmego i dziesiątego tygodnia ferii letnich, który trwa 4 dni tj. 14.08-18.08.2023 r. i 28.08-31.08.2023 r.). W każdym turnusie można wskazać dowolną liczbę FPE, w których organizowana jest Akcja „Lato w Mieście” 2023.
    5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie – rejestrację
     w elektronicznym systemie pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl w terminie określonym w harmonogramie tj. od 16.05.2023 r. od godziny 16:00 do 28.05.2023 r. do godziny 24:00.
    6. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą zarejestrować dziecko tylko jeden raz używając numeru PESEL jako loginu oraz unikalnego hasła ustanowionego przez zgłaszającego.

    W przypadku braku numeru PESEL rodzice/opiekunowie prawni kandydata udają się do FPE

    w celu uzyskania identyfikatora – loginu, który umożliwi zarejestrowanie dziecka

    w elektronicznym systemie zgłoszeń. Wielokrotne zalogowanie tego samego kandydata przy użyciu różnych loginów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do Akcji.

    1. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danym FPE stosowane będą kryteria przyjęcia:
    • uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły będącej FPE;
    • uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły na terenie dzielnicy;
    • rodzeństwo - poprzez rodzeństwo należy rozumieć ucznia klas I – VIII szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, który ubiega się o przyjęcie do FPE w tym samym terminie.
    1. Zapisy uczniów warszawskich szkół specjalnych przebiegają na podstawie zasad postępowania rekrutacyjnego do Akcji „Lato w Mieście” 2023 w szkołach/placówkach specjalnych.
    2. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów warszawskich szkół specjalnych ubiegający się o przyjęcie do Akcji rejestrują się w elektronicznym systemie zgłoszeń do Akcji lub zgłaszają się bezpośrednio do szkół specjalnych, które w roku szkolnym 2022/2023 organizują Akcję.
    3. Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl, w terminie określonym harmonogramem tj. 30.05.2023 r. od godziny 16:00.
    4. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Akcji, składają kartę kwalifikacyjną oraz dokonują opłat za posiłki i opiekę/dostarczają zaświadczenia o zwolnieniu z opłat                                       z macierzystej szkoły, zgodnie z Regulaminem FPE, w terminie określonym w harmonogramie tj. od 31.05.2023 r. od godziny 8:00 do 13.06.2023 r. do godziny 12:00. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w FPE.
    5. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.
    6. Po ogłoszeniu wyników naboru rozpoczynają się zapisy na wolne miejsca, szczegóły poniżej.
    7. O rezygnacji z udziału w Akcji rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej używając danych kontaktowych   odpowiedniej placówki. 
    8. Jako rezygnacja z udziału w Akcji rozumiana jest też dwudniowa nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika w FPE.
    9. Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową FPE oraz zamieszczenie jej w szkołach, serwisach dzielnic, Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: edukacja.um.warszawa.pl oraz systemie zgłoszeń pod adresem:

    warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

     

     

    Harmonogram zapisów do Akcji "Lato w Mieście" 2023

     

    Data

    Etap zapisów/czynności kandydata

    od

    do

    16.05.2023 r.
    godzina 16:00 (wtorek)

    28.05.2023 r.
    godzina 24:00 (niedziela)

    Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

    30.05.2023 r.
    godzina 16:00 (wtorek)

    Informacja w systemie o kandydatach zakwalifikowanych
    i niezakwalifikowanych.

    31.05.2023 r.
    godzina 8:00 (środa)

    13.06.2023 r.
    godzina 12:00 (wtorek)

    1. Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły/placówki, do której kandydat został zakwalifikowany (jedna karta na jeden turnus).
     Dokonanie opłaty za żywienie i opiekę.

    oraz

    1. Potwierdzanie woli udziału w Akcji, w każdej szkole/placówce, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
     - karty kwalifikacyjnej (jedna karta na jeden turnus) wraz załącznikami - potwierdzenie opłat za żywienie i opiekę lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat.
     Złożenie karty w szkole/placówce jest warunkiem udziału w Akcji.

    19.06.2023 r.
     godzina 16:00 (poniedziałek)

    Publikacja (w systemie) listy kandydatów, którzy potwierdzili wolę udziału.
    Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

    20.06.2023 r.
    godzina 12:00 (wtorek)

    Publikacja wolnych miejsc.

     

     

     

    Rekrutacja na wolne miejsca

     

    1. Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca odbywają się:
    • tylko do FPE, dysponujących miejscami;
    • zgodnie z harmonogramem; tj. trwają od 20.06.2023 r. od godziny 12:00 do czasu zakończenia Akcji „Lato w Mieście” 2023;
    • na podstawie zgłoszenia tj. wypełnionej przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata karty kwalifikacyjnej, którą można pobrać ze strony elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl lub otrzymać w FPE.
    1. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną
      w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
    2. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do innej FPE są zobowiązani do złożenia pisemnej rezygnacji w FPE, w której została złożona karta kwalifikacyjna i potwierdzenie opłat. Następnie rodzice/opiekunowie prawni kandydata zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu
     z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
    3. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach
     i nie został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się
     o przyjęcie dziecka do Akcji zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami,
     z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną                 w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
    4. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został zakwalifikowany, ale rodzice/opiekunowie prawni kandydata nie potwierdzili woli, tj. nie złożyli karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłat/zaświadczenia o zwolnieniu z opłat w terminie określonym w harmonogramie, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji                         z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie                      o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

     

    20.06.2023 r.

    godzina 12:00 (wtorek)

    Zapisy na wolne miejsca w godzinach ustalonych w danej szkole/placówce.

    Rodzic/opiekun prawny zgłasza chęć udziału dziecka w Akcji     w szkole/placówce dysponującej wolnymi miejscami.

    Decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

     

     

     

    zal_nr_3_do_Wytycznych_Wniosek_o_zwrot.pdf

    zal_nr_4_Harmonogram_FPE_Lato_w_Miescie_2023_(1).pdf

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie
   • Sekretariat do spraw uczniów: 22 675-25-94 w. 13 poniedziałek, wtorek. : 8.00 - 16.00 środa: 12.00 - 16.00 czwartek, piątek: 8.00 - 16.00 Sekretariat Dyrektora: 22 675-25-94 w. 16 poniedziałek : 8.00 - 16.00 wtorek: 12.00 - 16.00 środa - piątek: 8.00 - 16.00
   • ul. Głębocka 66 03-287 Warszawa Poland